Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

V súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)  udeľujem spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo na marketingové účely.

 

Súhlas je na dobu  5 rokov  a môže byť kedykoľvek odvolaný, a to aj bez uvedenia dôvodu písomným oznámením doručeným na adresu spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. so sídlom Plynárenská 7/A,
821 09 Bratislava.

 

Potvrdzujem, že som osobné údaje poskytol slobodne a bol som včas a riadne informovaný o spracovaní osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom a práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov tak,  ako to stanovuje zákon o ochrane osobných údajov.

 

súhlasím